11/05/2015

Zainwestuj w obligacje publiczne KRUKa

Od 25 maja do 2 czerwca 2015 roku będą przyjmowane zapisy na obligacje serii W1, które spółka KRUK S.A. zaoferuje w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych. Łączna wartość nominalna wszystkich oferowanych obligacji to 20 mln zł. Oprocentowanie obligacji po raz pierwszy w historii spółki będzie stałe i wyniesie 4,5% w skali roku. Termin zapadalności obligacji wynosi 5 lat od daty przydziału. Obligacje nie będą zabezpieczone, a sama emisja nie będzie podzielona na transze. Publiczna oferta obligacji została przygotowana głównie z myślą o inwestorach indywidualnych. Emisja obejmuje 200 tys. obligacji publicznych serii W1. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 zł i jest równa cenie nominalnej. Inwestorzy mogą złożyć minimalny zapis na 100 obligacji, czyli równowartość 10 000 zł. Zapisy będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. Listę Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM znaleźć można na stronie internetowej www.bdm.pl.  - Emisje obligacji na rynku publicznym są ważnym źródłem finansowania naszej działalności. Tym bardziej cieszymy się, że po raz drugi będziemy mogli zaoferować inwestorom indywidualnym atrakcyjną możliwość inwestycyjną - obligacje o stałym oprocentowaniu. Widzimy zapotrzebowanie wśród inwestorów indywidualnych na tego rodzaju papiery, które są emitowane przez solidne podmioty z odpowiednio długą i pozytywną historią na rynku. Takie jak KRUK - mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A. Obligacje będą oferowane poprzez publiczne proponowanie nabycia w drodze emisji obligacji na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym, opublikowanym 30. grudnia 2014 roku oraz Ostatecznych Warunkach Emisji, opublikowanych 11. maja 2015 roku na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl oraz na stronie internetowej Oferującego - Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl. - W obecnym otoczeniu gospodarczym zainteresowanie obligacjami wiarygodnych Emitentów utrzymuje się na wysokim poziomie. KRUK S.A. w gronie średniej wielkości spółek giełdowych oferujących obligacje zalicza się do najbardziej wiarygodnych Emitentów. KRUK S.A. to zdecydowany lider w Regionie Europy Środkowej ze sprawdzonym modelem biznesowym, generujący rosnące i powtarzalne przepływy gotówki dla akcjonariuszy. Jesteśmy przekonani, że duże zainteresowanie obligacjami KRUK S.A. wśród inwestorów detalicznych przełoży się na zapisy - mówi Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM. Wpływy z emisji Obligacji serii W1 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK. KRUK, jako emitent, jest bardzo aktywny na rynku obligacji. Do dzisiaj spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 900 mln zł, z czego ok. 440 mln zł zostało już wykupione. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 17 serii obligacji spółki KRUK o łącznej wartości nominalnej 485 mln zł z terminami wykupu w latach 2016-20. Ze strony Oferującego informacji udziela: Marcin Nowak, Dom Maklerski BDM S.A. tel. 32 208 14 55, 501 721 349 marcin.nowak (at) bdm.pl
Back to top