06/12/2013

Sukces pierwszej publicznej oferty obligacji spółki KRUK

Zarząd spółki KRUK S.A. podjął 6 grudnia br. uchwałę o przydziale obligacji serii T1, oferowanych w ramach programu publicznej emisji obligacji. Zainteresowanie inwestorów ofertą znacząco przekroczyło ilość oferowanych obligacji. Stopa redukcji wyniosła 66,3%. Na obligacje zapisało się 360 inwestorów, którzy złożyli łącznie zapisy na ponad 445 tysięcy sztuk obligacji. W ramach publicznej emisji oferowanych było 150 tysięcy sztuk obligacji serii T1 po cenie emisyjnej 100 zł za jedną obligację. Wpływy z emisji obligacji, w wysokości 15 mln zł, zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK. - Z zadowoleniem ogłaszamy podsumowanie pierwszej w historii spółki KRUK publicznej emisji obligacji. Inwestorzy zapisali się na blisko trzykrotnie więcej obligacji niż oferowaliśmy. Doceniamy zaufanie 360 inwestorów, którzy zdecydowali się zainwestować w nasze obligacje i mamy nadzieję, że jest to dopiero początek naszej współpracy z szerokim gronem inwestorów. Sukces pierwszej publicznej oferty obligacji KRUK-a jest dla nas wyjątkowo ważny, ponieważ oferta naszych obligacji była prowadzona w otoczeniu sporej konkurencji ze strony innych emitentów papierów dłużnych i akcji w ramach ofert publicznych – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. KRUK wyemitował obligacje publiczne serii T1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane i wypłacane w okresach trzymiesięcznych na podstawie stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,0 p.p. Termin zapadalności obligacji wynosi 4 lata od daty przydziału. Oferującym obligacje był Dom Maklerski BDM, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obligacji detalicznych. - Wysokie zainteresowanie detalicznymi obligacjami KRUK SA potwierdza, że dla wiarygodnych Emitentów pozyskiwanie finansowania bezpośrednio od inwestorów detalicznych jest realną alternatywą dla innych sposobów finansowania. Wierzymy, że dobry start publicznego programu emisji obligacji (we wrześniu tego roku Spółka ogłosiła program emisji publicznych obligacji o wartości do 150 mln zł) przełoży się na kolejne transakcje – mówi Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej w DM BDM. - Zgodnie z zapowiedziami będziemy emitować kolejne serie publicznych obligacji skierowane do szerokiego grona inwestorów. Chciałbym podkreślić, że każda kolejna emisja będzie dopasowana do naszych potrzeb inwestycyjnych w zakresie nabywania pakietów wierzytelności – mówi Piotr Krupa. Dotychczas Grupa KRUK finansowała zakup portfeli wierzytelności głownie środkami pozyskiwanymi z emisji obligacji kierowanych do inwestorów instytucjonalnych (w ramach ofert prywatnych) oraz korzystając z finansowania bankowego przy współpracy z kilkoma największymi bankami w Polsce. Na koniec trzeciego kwartału tego roku wartość podpisanych umów kredytowych wyniosła 210 mln zł, a wartość nominalna wyemitowanych obligacji w ramach ofert prywatnych 532 mln zł. Dodatkowym źródłem finansowania będą teraz również środki pozyskiwane z obligacji publicznych. Dywersyfikacja źródeł kapitału umożliwia Grupie optymalizację warunków finansowania w obszarze kosztów, długości jego trwania i innych parametrów, co tworzy ważną przewagę konkurencyjną KRUKa na rynku nabywania wierzytelności.
Back to top