25/02/2016

Current Report No. 14/2016: Information received under Art. 160 of the Act on Trading in Financial Instruments

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 lutego 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki (Zawiadamiający), w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformował on o nabyciu przez osobę blisko związaną 4 601 akcji serii E KRUK S.A. Zgodnie z treścią zawiadomienia, nabycie ww. akcji nastąpiło w związku z zapisaniem w dniu 25 lutego 2016 r. 4 601 akcji serii E na rachunku papierów wartościowych osoby blisko związanej, w związku z wykonaniem przez tę osobę uprawnienia do objęcia ww. liczby akcji po cenie emisyjnej 39,70 zł za akcję wynikającego z posiadanych przez osobę blisko związaną 4 601 warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych w ramach Programu motywacyjnego przeznaczonego dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu KRUK S.A. oraz spółek zależnych, o którym szerzej w Prospekcie emisyjnym KRUK S.A. zatwierdzonym przez Komisją Nadzoru Finansowego w dniu 6 kwietnia 2011 roku (str. 117-119). Akcje serii E zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r. Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji […].           

Back to top